Vedtægter

§1 Foreningens navn er PARASPORT AARHUS.
Stk. 1 Foreningen er hjemmehørende i Aarhus kommune. Foreningens adresse er formandens. 
Stk. 2 Foreningen er medlem af PARASPORT DANMARK, Idrætssamvirket i Aarhus, DGI-Østjylland samt specialforbund i Danmarks Idrætsforbund (DIF). 

§2 Foreningen er almennyttig og har til formål at tilbyde motions- og konkurrenceidræt, der specielt tilgodeser handicappedes situation.

§3 Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent og offentlige tilskud.
Stk. 3 Et eventuelt overskud tilfalder foreningen til anvendelse inden for lovens rammer. 

§4 Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens arbejde.
Stk. 1 Som aktive medlemmer regnes de medlemmer, der tager del i foreningens idrætslige aktiviteter. Som passive medlemmer regnes de medlemmer, der ønsker at støtte foreningen uden at deltage aktivt i idræt. 
Stk. 2 Indmeldelse kan ske til ledelsen eller afdelingsbestyrelsen. Et medlem betragtes som udmeldt, hvis vedkommende ikke har betalt sit kontingent senest 2 måneder efter fristen. 

§5 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2 Kontingentet opkræves 2 gange årligt, januar og august, og er forfaldent til betaling senest 2 måneder efter påkravet. Ledelsen kan, hvis særlige forhold taler herfor, yde kontingentfritagelse eller –nedsættelse i en periode. 

§6 Ledelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Stk. 1 Inden ledelsen træffer sin afgørelse, skal vedkommende have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan altid kræve afgørelsen taget op på førstkommende ordinære generalforsamling. 
Stk. 2 Ved generalforsamlingsbeslutninger vedrørende eksklusioner kræves et flertal på mindst 2/3 af stemmerne. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning med samme stemmemajoritet. 

§7 Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes i foreningens blad, ved opslag eller pr. mail til de enkelte medlemmer med mindst 4 ugers varsel. 
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet, skal være ledelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, såfremt den er lovligt indvarslet. Ved alle afstemninger gælder simpelt flertal, dog kræves en majoritet på mindst 2/3 af stemmerne ved vedtægtsændringer. 
Stk. 5 Alle afstemninger foregår mundtligt eller ved håndsoprækning, men såfremt 1 medlem ønsker det, skal afstemninger ske skriftligt. 
Stk. 6 Alle aktive og passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Børn under 15 år kan kun stemme ved forældre eller værge. Ethvert medlem, der er fyldt 18 år, er valgbart. Medlemmer, der ønsker at stille op til valg, men som ikke kan være til stede på generalforsamlingen, skal have givet et skriftligt tilsagn inden generalforsamlingen. Et sådant tilsagn skal under generalforsamlingen oplæses og overdrages til dirigenten. 

§8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Ledelsens beretning fremlægges til godkendelse

 5. Forelægges af foreningens reviderede regnskab til godkendelse

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Fremlæggelse af forslag til budget – herunder fastsættelse af kontingent

 8. VALG

  1. 3-5 medlemmer til ledelsen (2 medlemmer i lige år, op til 3 medlemmer i ulige år)

  2. 2 suppleanter til ledelsen, hvoraf 1 skal være regnskabskyndig

  3. Revisorer

   1. 1 intern revisor der kontinuerligt holder øje med regnskabet

   2. Ekstern revisor til årlig revision

 9. Eventuelt

Stk. 1 Under punkt 9, eventuelt, kan der ikke træffes beslutninger, men kun gives hensigtserklæringer med mere. 
Stk. 2 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af ledelsen. 
Stk. 3 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§9 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af ledelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer eller et flertal i 3 afdelinger skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
Stk. 1 Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal altid være begrundet skriftligt, ligesom der skal være vedlagt dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle de emner, der er sat på dagsordenen. 
Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 1 måned efter, begæring herom er modtaget og skal ske skriftligt til samtlige medlemmer. 

§10 Ledelsen tegner foreningen i det daglige og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 1 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 
Stk. 2 Ledelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en formand, en økonomiansvarlig og en sekretær, ligesom ledelsen selv fastsætter sin forretningsorden.
Stk. 3 Fratræder et ledelsesmedlem, valgt på generalforsamlingen, sin post i en valgperiode, indtræder suppleanten med det højeste antal stemmer fra generalforsamlingen i ledelsen.
Fratræder den økonomiansvarlige, indtræder den regnskabskyndige suppleant. Når det sker, foretager bestyrelsen en ny konstituering. 
Stk. 4 Ledelsen nedsætter nødvendige udvalg efter behov, og til sådanne udvalg skal der altid være tilknyttet mindst 1 repræsentant fra bestyrelsen. 

§11 Foreningen er opdelt i afdelinger for hver idrætsaktivitet, der udøves. En afdeling skal have mindst 6 aktive medlemmer.
Stk. 1 Afdelingernes højeste myndighed er årsmødet, der afholdes i januar måned. Forslag der ønskes behandlet, skal være afdelingsformanden i hænde senest 1 uge før årsmødet afholdes. 
Stk. 2 Beslutninger træffes på dette møde med simpelt stemmeflertal. Alle aktive og passive medlemmer af afdelingen, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk 3. Hver enkelt afdeling indkalder ved opslag eller pr. mail i afdelingen til årsmøde med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 4 Dagsorden for årsmødet skal mindst omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Afdelingsformandens beretning

 4. Afdelingens regnskab – Herunder fremlæggelse af aktivitetsplan og budget

 5. Behandling af indkomne forslag

 6.  VALG:

  1. afdelingsformand – lige år

  2. afdelingskasserer – ulige år

  3. mindst 1 bestyrelsessmedlem – lige år

  4. 1 suppleant

 7. Eventuelt

§12 Afdelingens formand leder og fordeler afdelingens daglige arbejde samt holder den øvrige afdelingsbestyrelse orienteret om alle aktiviteter, der måtte have interesse for afdelingens medlemmer.
Stk. 1 Afdelingens kasserer er kontaktperson til foreningens økonomiansvarlige vedrørende kontingent. 
Stk. 2 Afdelingsbestyrelserne varetager afdelingernes aktiviteter, dog således at budgetter skal forelægges foreningens ledelse til godkendelse.
Stk. 3 Afdelingsbestyrelserne fastlægger selv deres forretningsorden, hvori det indgår, at der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder.

§13 Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 1 Den økonomiansvarlige skal aflevere det afsluttede regnskab til revision senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Revisionen skal være afsluttet og overgivet til ledelsen senest 10 dage før den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal, i revideret stand, fremlægges til gennemsyn i foreningens lokaler inden den ordinære generalforsamling. Revisorerne har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens regnskaber. Revisorerne må ikke have sæde i ledelsen. 
Stk. 2 Foreningen tegnes ved ekstraordinære økonomiske overførsler (udover daglig drift) af formanden og den økonomiansvarlige i fællesskab.

§14 Opløsning af PARASPORT AARHUS kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor 3/4 af disse stemmer for en sådan opløsning.
Stk. 1 Hvis en sådan ekstraordinær generalforsamling ikke er beslutningsdygtig i henhold til fremmøde og indvarsling, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel, og en sådan ekstraordinær generalforsamling er så beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele PARASPORT DANMARK. 

Stiftet 21. oktober 1966. 
Vedtægtsændringer foretaget 12.3.2012
Ændringsforslag 2015
Navneændring 2020
Vedtægtsændringer foretaget 04.04.2022 
Vedtægtsændringer foretaget 13.03.2023 

Scroll to Top